دوره های یک دپارتمان

دوره: نرم افزار جمینی -

دپارتمان: مُد و پوشاک (طراحی لباس)

توضیحات دوره:

این دوره شامل تربیت افراد متخصص در حوزه الگوسازی لباس با کمک نرم افزار های تخصصی لباس بصورت دوبعدی می باشد.

پیش نیاز دوره نرم افزار جمینی(کلاس جمینی)

  • آشنایی با اصول الگو و دوخت

سرفصلهای دوره نرم افزار جمینی(کلاس نرم افزار جمینی)