دوره های یک دپارتمان

دوره: پکیج سرمایه گذاری در بورس -

دپارتمان: بورس

توضیحات دوره:

 • مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس
 • بررسی انواع ابزارهای مالی در بازار سرمایه
 • مکانیزم عملکرد بازار سرمایه
 • مبانی تحلیلگری در بورس
 • دوره تحلیل تکنیکال کاربردی
 • انواع نمودارها
 • چارچوبهای زمانی
 • خطوط روند و کانال
 • نقاط حمایت و مقاومت
 • همگرایی و واگرایی
 • تحلیل بنیادی کاربردی در بازار سهام
 • روشهای ارزیابی سهام
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 • نسبتهای مالی کاربردی
 • مدیریت ریسک و بازده سهام
 • مدیریت پرتفوی با رویکرد کاربردی
 • و ده ها نکته و تجارب علمی و عملی...