دوره های یک دپارتمان

دوره: نرم افزار طراحی لباس CLO 3D -

دپارتمان: مُد و پوشاک (طراحی لباس)

توضیحات دوره:

سرفصل ها

  • آشنایی با فضای نرم افزار و ابزار ها
  • طراحی لباس با ابزار ها
  • خروجی نرم افزار

کسب توانایی ها

  • شبیه سازی طراحی لباس توسط دانشپذیران بوسیله ی کامپیوتر برای درک بیشتر قبل از طراحی و دوخت لباس