دوره های یک دپارتمان

دوره: طراحی لباس پیشرفته - گروه 109

دپارتمان: مُد و پوشاک (طراحی لباس)

توضیحات دوره:

پیش نیاز :

  • طراحی لباس مقدماتی

سرفصل دوره پیشرفته :

  • طراحی لباس 2 ( و استایلینگ )
  • خلاقیت در پارچه سازی  
  • پـورتفلیـو
  • نرم افزار مارولس  
  • مولاژ و حجم سازی 2

مدت دوره : 177 ساعت