دوره های یک دپارتمان

دوره: + Network - گروه 8

دپارتمان: کامپیوتر و ICT

توضیحات دوره:

پیش نیاز

 • این دوره پیش نیاز ندارد، اما دانشجویان باید به صورت خیلی سطحی با مفاهیم اولیه کامپیوتر آشنایی داشته باشند.

کسب توانایی

 • این دوره اولین دوره از دوره های شبکه است که مسیر دانشجویان را برای ورود به شبکه و همچنین دوره های تخصصی شبکه هموار می کند. در این دوره دانشجویان با مفاهیم اولیه شبکه آشنا می شوند که پیش نیاز دوره های تخصصی تر مثل Microsoft , Cisco , Linux , CEH و ... می باشد. بخش اعظم این دوره به صورت تئوری است که بسیار برای یادگیری بهتردوره های تخصصی کارآمد می باشدو به همین دلیل این دوره به نام پنجره ی ورود به شبکه شناخته می شود.

سرفصل ها

 • مفاهیم و اصول شبکه
 • انواع توپولوژی شبکه
 • کابل کشی شبکه
 • فیبر نوری
 • Internet Protocol (IP)
 • معرفی انواع تجهیزات ارتباطی شبکه
 • انواع روش های دسترسی(Access Method)
 • انواع ساختار WAN
 • مدل OSI
 • انواع پروتکل ها و امکان دسترسی از راه دور
 • امنیت شبکه
 • معرفی بعضی از سرویس های شبکه