دوره های یک دپارتمان

دوره: نقشه کشی (معماری) - گروه 5

دپارتمان: معماری (دکوراسیون داخلی)

توضیحات دوره:

خلاصه سرفصل :

  • پلان :

پلان معرفی فضا، پلان مبلمان، پلان اندازه گذاری، پلان موقعیت، پلان شیب بندی،
پلان آکس بندی، سایت پلان

  • مقیاس :

ترسیم انواع نقشه ها در مقیاس های پرکاربرد معماری

  • سه نما و سه بعدی های ایزومتریک :

ترسیم سه نما از یک جسم سه بعدی

  • نما، برش :

ترسیم انواع نماها و برش های ساختمانی

  •  پله :

شناخت و ترسیم انواع پله های مستقیم، 1/2  و 1/4 گردش ها، گرد و مارپیچ

  • سه بعدی های پلان ابلیک :

ترسیم انواع سه بعدی های پلان ابلیک و نشان دادن فضای داخلی

  • و ده ها تجارب علمی و عملی دیگر...