دوره های یک دپارتمان

دوره: مدیریت برند -

دپارتمان: مدیریت کسب و کار

توضیحات دوره:

سرفصل

  • مفاهیم اساسی بازاریابی برند
  • مدل های برندینگ
  • خلق پیام برندساز
  • طراحی پلن افزایش آگاهی برند
  • مطالعه موردی نمونه های برتر ایران و دنیا