دوره های یک دپارتمان

دوره: حسابداری مالیاتی ویژه بازار کار - گروه 6

دپارتمان: حسابداری (علوم مالی)

توضیحات دوره:

پیش نیاز ها

  • دیپلم حسابداری
  • دانشجویان دپارتمان علوم مالی

سرفصل ها

  • نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی
  • مالیات بر ارزش افزوده
  • آشنایی با نحوه تنظیم دفاتر حسابداری
  • آشنایی با قوانین و تکالیف مالیاتی (صورت معاملات فصلی و ارائه لیست حقوق به دارایی)

کسب توانایی ها

  • انجام صحیح تکالیف قانونی مندرج در متن قانون مالیاتهای مستقیم در حوزه صورت معاملات فصلی و ارائه لیست حقوق به اداره دارایی