دوره های یک دپارتمان

دوره: اصول و فنون مذاکرات تجاری - گروه 7

دپارتمان: مدیریت کسب و کار

توضیحات دوره: