دوره های یک دپارتمان

دوره: اصول و فنون مذاکرات تجاری -

دپارتمان: مدیریت و کارآفرینی

توضیحات دوره: