دوره های یک دپارتمان

دوره: مبانی، تشریح الزامات و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 -

دپارتمان: مدیریت کسب و کار

توضیحات دوره: