دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'کامپیوتر و ICT'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
وب دیزاین 1 Web Design I ( HTML5, CSS3 With VS Code) (گروه 17) سه شنبه ها / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۵۸ زمستان ۱۴۰۱ مریم شیرازی فرد ۸ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۷۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python (گروه 38 (لپتاپ همراه داشته باشید)) سه شنبه ها / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۶۰ زمستان ۱۴۰۱ پرنیان زارع ۷ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۵۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ICDL جامع (گروه 31) روزهای فرد / ساعت ۱۳ الی ۱۵ ۱۳۰ زمستان ۱۴۰۱ صبا اقلیدی نژاد ۵ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Web Design II (Responsive Design With Bootstrap Less&Sass) (گروه 7 (لپتاپ همراه داشته باشید)) چهارشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۳۴ زمستان ۱۴۰۱ مریم شیرازی فرد ۶ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف سایت ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی به زبان ++C (گروه 15 (لپتاپ همراه داشته باشید)) دوشنبه ها / ساعت ۱۳ الی ۱۶ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ پرنیان زارع ۶ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python (گروه 37 (لپتاپ همراه داشته باشید)) دوشنبه ها / ساعت ۸ الی ۱۱ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ پرنیان زارع ۷ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۵۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
وب دیزاین3 Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax) (گروه 4 (لپ تاپ همراه داشته باشید)) پنجشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۵۸ پاییز ۱۴۰۱ مریم شیرازی فرد ۹ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۱,۴۷۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Web Design II (Responsive Design With Bootstrap Less&Sass) (گروه 6 (لب تاپ همراه داشته باشید)) پنجشنبه ها / ساعت ۱۲ الی ۱۴ ۳۴ پاییز ۱۴۰۱ مریم شیرازی فرد ۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python (گروه 32 (لب تاپ همراه داشته باشید)) پنجشنبه ها / ساعت ۸ الی ۱۱ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ پرنیان زارع ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف سایت ۱۸,۵۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی پیشرفته با پایتون (لپ تاپ همراه داشته باشید) پنجشنبه ها / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۴۵ پاییز ۱۴۰۱ پرنیان زارع ۵ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ICDL جامع (گروه 33) روزهای زوج / ساعت ۱۱ الی ۱۳ ۱۳۱ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
PHP & MYSQL Web Development (گروه 5) یکشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ حامد شرافت مولا ۱۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ICDL جامع (گروه 29) روزهای فرد / ساعت ۱۵ الی ۱۷ ۱۳۰ پاییز ۱۴۰۱ صبا اقلیدی نژاد ۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اندروید مقدماتی (جاوا+اندروید) (گروه 5) دوشنبه ها / ساعت ۱۶ الی ۲۰ ۷۰ پاییز ۱۴۰۱ پرنیان زارع ۰ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python (گروه 35 (لب تاپ همراه داشته باشید)) سه شنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ پرنیان زارع ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۵۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی به زبان ++C (گروه 14) پنجشنبه ها / ساعت ۹ الی ۱۲ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ حامد شرافت مولا ۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
زبان برنامه نویسی #C (گروه 8) پنجشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ حامد شرافت مولا ۳ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Web Design II (Responsive Design With Bootstrap Less&Sass) (گروه 5 (لپ تاپ همراه داشته باشید)) چهارشنبه ها / ساعت ۹ الی ۱۲ ۳۴ پاییز ۱۴۰۱ مریم شیرازی فرد ۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
وب دیزاین 1 Web Design I ( HTML5, CSS3 With VS Code) (گروه 15) شنبه ها / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۵۸ پاییز ۱۴۰۱ مریم شیرازی فرد ۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۷۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
وب دیزاین3 Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax) (گروه 3) چهارشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۵۸ پاییز ۱۴۰۱ مریم شیرازی فرد ۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۱,۴۷۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اندروید مقدماتی (جاوا+اندروید) (گروه 4) جمعه ها / ساعت ۹ الی ۱۳ ۷۰ پاییز ۱۴۰۱ پرنیان زارع ۰ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
MTCNA (Mikro Tik) (گروه 2) یکشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ رامتین رحمانی نژاد ۵ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین