دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مدیریت و کارآفرینی'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
مدیریت بازاریابی یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷ ۲۴ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۱,۸۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
MBA (گروه 4) شنبه و سه شنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۳۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تخفیف ثبت نام آنلاین ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مدیریت بازاریابی دیجیتال (گروه 2) دو روز در هفته / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۵۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مبانی، تشریح الزامات و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 یک الی دو روز در هفته ۲۴ بهار ۱۴۰۱ کیوان کشاورز ۶ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اصول و فنون مذاکرات تجاری یک روز در هفته ۲۴ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
تئوریهای سازمان و مدیریت پنجشنبه / ساعت ۹ الی ۱۳ ۲۴ بهار ۱۴۰۱ کیوان کشاورز ۸ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مدیریت فروش پنجشنبه ها / ساعت ۸۹ الی ۱۱ ۲۴ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۰۱۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین