دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مدیریت کسب و کار'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
مدیریت برند پنجشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مدیریت تبلیغات یکشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۸ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
MBA (گروه 5) پنجشنبه ها / ساعت ۹ الی ۱۷ ۳۰۰ پاییز ۱۴۰۱ جمعی از اساتید ۱۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تخفیف سایت ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مدیریت بازاریابی پنجشنبه / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۲۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مدیریت بازاریابی دیجیتال (گروه 2) دو روز در هفته / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۵۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مبانی، تشریح الزامات و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 یک الی دو روز در هفته ۲۴ پاییز ۱۴۰۱ کیوان کشاورز ۶ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اصول و فنون مذاکرات تجاری (گروه 7) چهارشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۲۴ پاییز ۱۴۰۱ فاتح روشن ۳ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۹,۹۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
تئوریهای سازمان و مدیریت پنجشنبه / ساعت ۹ الی ۱۳ ۲۴ پاییز ۱۴۰۱ کیوان کشاورز ۸ ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۸۲۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مدیریت فروش (گروه 7) پنجشنبه ها / ساعت ۸ الی ۱۱ ۲۴ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۶۳۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین